DOSAŽITELNOST SPOJUJE

anotace-obloucek-jikord.jpg

logo-eu-erdf-cz.jpg

Aktivity společnosti JIKORD jsou plánovány na období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013.
Program: Operační program Cíl Evropská územní spolupráce ČR – Rakousko 2007 - 2013
Termín realizace: 1. 9. 2011 – 31.12. 2013 (28 měsíců)
Způsobilé výdaje partnera projektu JIKORD: 67 365,-- EUR
Kofinancování projektu Jihočeským krajem: 6 737,-- EUR (10%)
Vedoucí partner: VOR (Verkehrsverbund Ost-Region) Wien
Partneři projektu:
Kraj Vysočina,
JIKORD, s. r. o.
- předfinancování a kofinancování projektu z rozpočtu kraje bylo schváleno Usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje č. 255/2011/ZK-24 ze dne 28. 6. 2011. Hlavním cílem projektu je zajištění provozu přeshraniční autobusové linky Raabs – Slavonice – Dačice – Telč, provozované celoročně v pátek, sobotu, neděli a o rakouských státních svátcích v rozsahu 3 párů spojů denně od 11. 12. 2011. Provoz autobusů zajišťuje rakouský partner, společnost JIKORD zajišťuje zpracování doprovodného konceptu - analýzy potenciálu území a stavu dopravy, motivační programy pro cestující a monitorování provozu linky. Dále zajišťuje publicitu projektu včetně dvoujazyčných internetových stránek projektu - www.raabs-telc.eu. Projekt je nastaven do konce roku 2013 s celkovými způsobilými výdaji 1 515 700,-- Kč, z nichž 85% bude na základě uzavřených smluv čerpáno ze zdrojů EU a 5% ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje bude vynaloženo 10% celkových způsobilých výdajů. 
Podrobné popisy projektů jsou uloženy v kanceláři společnosti. 
Součástí projektu je přeshraniční linka WA15 Raabs an der Thaya – Telč navazující linka Zwettl – Dobersberg je součástí dopravního konceptu Waldviertel.

logo-basis-at-cz-4c.jpg

 

Popis projektu
Projekt „Dosažitelnost spojuje" bezprostředně navazuje na výstupy „Studie rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury Jihočeský kraj – Dolní Rakousko", která byla zpracována jako součást projektu „Meziregionální mobilita – Mobilita bez hranic", jehož partnerem je Jihočeská Silva Nortica. Jedním z výstupů studie je návrh na rozvoj přeshraniční veřejné dopravy mezi ČR a Dolním Rakouskem. Dalším podnětem jsou zkušenosti ze společné přeshraniční Dolnorakouské výstavy 2009 (provozu příležitostné autobusové linky Horn – Raabs/Th. – Telč). Během Dolnorakouské zemské výstavy v roce 2009 byla zavedena tato autobusová linka pro návštěvníky všech tří částí výstavy, která získala velmi pozitivní ohlas. S připravovaným synergickým projektem „Thayarunde" vzniká pro region klíčový turistický projekt v oblasti cykloturistiky a k tomu je zapotřebí zřízení doprovodných opatření, především právě zavedení veřejné dopravy.

Rakouská strana navrhla spojení Raabs/Th. – Slavonice – Telč zajišťované autobusovou dopravou především proto, že v předchozích letech ztroskotaly z ekonomických důvodů snahy o obnovení železničního přechodu Slavonice – Fratres, a tedy i možnosti železničního spojení v úseku Kostelec u Jihlavy – Schwarzenau, které požadovaly obce na obou stranách hranice. V projektu se předpokládá přeshraniční autobusová doprava vedená celoročně v rozsahu 3 párů spojů denně v pátek, sobotu, neděli a o svátcích. Nová linka by měla motivovat k návštěvě různých turistických a kulturních zařízení a pořádaných akcí podél její trasy. Napojení na železnici Franz-Josefs-Bahn od Vídně je zajištěno autobusovým spojem ze Schwarzenau do Raabsu.

Provoz autobusové linky vychází z požadavku kvalitnějšího přeshraničního propojení veřejné dopravy. Na základě zpracovaného konceptu a marketingových opatření bude zajištěna efektivita mobility, tvorba hodnot a také udržitelnost projektu. Koncept bude obsahovat doporučení realizace takových opatření, která budou mít pozitivní účinek pro rozvoj mobility. Z toho může těžit celé okolí podél autobusové linky.

V projektu budou vytvořeny předpoklady pro další provoz autobusové linky po prvních dvou letech dotovaných z evropských prostředků. Nová linka bude propagována za pomoci regionální publicity. Na základě kooperace s institucemi cestovního ruchu budou vytvořeny motivační programy a nabídky pro cestující, aby byla do budoucna zajištěna vytíženost dalšího provozu.


Aktivity partnerů projektu
Vedoucí partner projektu společnost VOR (Verkehrsverbund Ost-Region) se sídlem ve Vídni, která se zabývá dopravním plánováním a službami pro cestující v Dolním Rakousku (www.vor.at) bude v součinnosti se Spolkovou zemí Dolní Rakousko zajišťovat dotace provozu autobusové linky, a to v celé její trase, tedy i na území ČR. Zajistila také výběrové řízení na dopravce, který získal prostřednictvím příslušných ústředních orgánů státní správy v obou zemích mezinárodní licenci. Součástí aktivit vedoucího partnera je dále investiční výstavba 2-3 nových autobusových zastávek v Rakousku a publicita projektu ve vztahu k cílovým skupinám rakouských návštěvníků, zejména z Vídně. Zahájení provozu linky je aktuálně plánováno od prosince 2011.


Partner projektu Kraj Vysočina si klade za cíl zejména zpracovat studii železniční dopravní obslužnosti na trati Slavonice - Kostelec u Jihlavy (-Jihlava) variabilně s možností připravované revitalizace infrastruktury investorem SŽDC s.o. či bez realizace této investice.


Partner projektu za Jihočeský kraj společnost JIKORD s.r.o bude zajišťovat tyto činnosti:

1. doprovodné aktivity k provozu autobusové linky – koncept
Na základě analýzy potenciálu území a stavu dopravy stanoví dopad provozu autobusové linky na různé oblasti (regionální mobilita, cestovní ruch, ekonomika atd.). Poté bude zpracován návrh opatření (doporučení) pro další postup v rozvoji veřejné dopravy resp. cestovního ruchu v okolí autobusové linky,

2. vytvoření programů cestovního ruchu jako motivace pro cestující
Na základě konceptu bude navázána kooperace se zařízeními cestovního ruchu a v součinnosti s nimi bude vytvořena marketingová strategie, jejíž součástí budou opatření k motivaci cestujících (např. na základě jízdenky zlevněné vstupné do sjednaných zařízení cestovního ruchu a kultury, slevy v půjčovnách kol či sportovních potřeb atd.),

3. publicita
Provoz linky bude propagován dvojjazyčnými reklamními prostředky (letáky např. v roce 2012v roce 2016 nebo v roce 2017 plakáty, inzeráty, webová prezentace www.raabs-telc.eu) a na veřejných akcích. Zveřejněny budou také výsledky konceptu a motivační programy pro cestující. V rámci realizace projektu se uskuteční 2 workshopy (průběžný – seznámení s konceptem a motivačními opatřeními, závěrečný – zhodnocení výsledků a výstupů projektu),

4. hodnocení
Provoz autobusové linky bude průběžně hodnocen v několika aspektech: počet cestujících, jejich spokojenost, kvalita přepravy (např. přesnost).

Dokument je možné stáhnout ZDE.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2014

V roce 2014 bylo ukončeno financování projektu Evropské územní spolupráce Cíl 3 ČR – Rakousko „Dosažitelnost spojuje", na kterém se společnost JIKORD podílela těmito aktivitami:
- zpracování konceptu dopravy v řešeném území,
- motivační programy pro cestující,
- monitorování a hodnocení provozu linky Raabs - Telč,
- publicita projektu (internet, výstavní akce, podklady pro společnou brožuru).

Vzhledem k tomu, že financování bylo z důvodu na straně rakouského vedoucího partnera ukončeno až v 1/2015, bude předfinancování a kofinancování projektu z prostředků Jihočeského kraje vypořádáno (dle uzavřených dodatků smluv) v I. čtvrtletí 2015.

Společnost JIKORD se dále podílela na projektu Evropské územní spolupráce Cíl 3 ČR – Rakousko „Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy AT-CZ", jehož vedoucím partnerem bylo Dolní Rakousko. Tato aktivita byla realizována formou tzv. sdílených výdajů, přičemž vedoucí partner zadal externí zpracování studie, která byla průběžně projednávána a konzultována všemi partnery. Oproti původním předpokladům nebyly zadány průzkumy na jednotlivých hraničních přechodech, takže společnost JIKORD se podílela pouze na předání podkladů zhotoviteli studie. Projekt byl ukončen do 31. 12. 2014, vyúčtování proběhne v průběhu roku 2015.

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2015

V roce 2015 bylo vypořádáno financování projektu Evropské územní spolupráce Cíl 3 ČR Rakousko „Dosažitelnost spojuje". Výdaje byly certifikovány v celkové výši 28 031,-- EUR, proti schválenému rozpočtu 67 365, EUR nebylo čerpáno 39 334,-- EUR, zejména z důvodu podstatně nižších personálních výdajů (neuznané výdaje činily 128,-- EUR). Z certifikovaných výdajů projektu činil podíl státu 1 401, EUR, podíl ERDF (Cíl 3) 23 825,-- EUR, příspěvek Jihočeského kraje 2 805,-- EUR.

JIKORD i nadále zajišťuje publicitu projektu v období jeho pětileté udržitelnosti, provoz autobusové linky Raabs – Telč je v gesci rakouské strany (VOR Wien).

anotace-obloucek-jikord.jpg

ROK 2016

Ve dnech 22. – 24. 03. 2016 proběhla kontrola Auditního orgánu Ministerstva financí ČR. Kontrolovaná dokumentace:
- kopie kompletní Projektové žádosti o finanční příspěvek (včetně všech změn, doplnění a opětovného předložení a všech relevantních příloh),
- popis projektu,
- dokumentace schvalovacího procesu (např. hodnocení subjektu, který rozhoduje),
- kopie Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF včetně všech příloh,
- originál Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu,
- originál Dohody o spolupráci mezi partnery,
- průběžné zprávy o realizaci projektu a Závěrečná zpráva o realizaci projektu od kontrolora podle čl. 16 nařízení EP a Rady (ES) č. 1080/2006 včetně všech příloh a podkladové dokumentace,
- soupiska výdajů č. 1 a č. 2 včetně všech příloh a podkladové dokumentace (originály účetních dokladů),
- doklady uplatněné do soupisky účetních dokladů, tj. faktury, účetní doklady, výpisy z relevantních bankovních účtů, rozpis provedených činností k fakturám, objednávky, mzdové listy, výkazy práce, rekapitulace mezd,
- kompletní dokumentace k výběrovému řízení v rámci projektu (veřejné zakázky zadané podle zákona i zakázky malého rozsahu),
- interní směrnice pro oběh účetních dokladů, spisový a archivační řád, veřejné zakázky, podpisové vzory, apod.

Zpráva o auditu operace byla zaslána společnosti JIKORD s.r.o. dne 03. 6. 2016 s výsledkem „bez zjištěných závad a pochybení".


Projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihočeského kraje.

jihocesky-kraj-barevne-page-002-zmensene-2x.jpg

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Jaké jsou výhody hraní v online kasinu netbet?

Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít online kasino netbet vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

NAPIŠTE NÁM DO JIKORDu

V případě otázek nebo nejasností nám neváhejte napsat.
Odpovíme Vám co nejdříve.