Dopravní obslužnost regionu

Dopravní dostupnost JčKDopravní obslužnostDopravní plányMemoranda

anotace-obloucek-jikord.jpg

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST JIHOČESKÉHO KRAJE

Problematika základní dopravní obslužnosti v každém regionu vychází nejen ze základních geografických charakteristik území, ale také ze statistických ukazatelů jakými jsou např. hustota osídlení, spádové oblasti, průměrný zátěžový proud atd.

Pro Jihočeský kraj jsou tyto ukazatelé ne příliš příznivé. Vyznačuje se totiž velkou rozlohou a nízkým osídlením obyvatel.

PŘEPRAVA OSOB SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE V JIHOČESKÉM KRAJI

V roce 2014 začal připravovat Krajský úřad Jihočeského kraje „Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením", jehož cílem je usnadnit cestování veřejnou dopravou handicapovaným občanům. V rámci kapitoly Doprava, Cíle 2, „Posílit komunikační dovednosti a zlepšit přístup řidičů linkové osobní dopravy a pracovníků veřejné drážní dopravy, kteří zajišťují dopravní obslužnost v kraji, k osobám se zdravotním postižením při přepravě", zní opatření 2.1 „Ve spolupráci s organizacemi sdružujícími osoby se zdravotním postižením vytvořit a následně distribuovat smluvním dopravcům informační publikaci zaměřenou na základní zásady a pravidla přístupu k lidem se zdravotním postižením a komunikace s nimi, a to včetně uvedení jejich nezcizitelných práv ve vztahu k přepravě v prostředcích hromadné dopravy". Na zpracování tohoto bodu se podílel JIKORD, s.r.o, ve spolupráci s neziskovými organizacemi, dopravci a Zdravotně sociální fakultou JČU. Byla zpracovávána analýza, která mapuje současný stav ve veřejné dopravě v jižních Čechách, na základě ni bylo navrhnuto řešení v krátkodobém a dlouhodobém horizontu.

Celý dokument je k dispozici ZDE.

Na základě doporučení bylo na den 20. října 2015 uspořádáno školení dopravců, na kterém byli zástupci dopravců informováni o jednotlivých typech handicapů a doporučeného chování k těmto osobám a byly předány informační letáky. Účastnili se ho především vedoucí provozní pracovníci a dispečeři. Předpokládají se pravidelná periodická školení (cca po 2 až 3 letech) vedoucích pracovníků, kteří s výstupy seznámí řidiče a další dopravní zaměstnance, rovněž bude možnost prodiskutovat aktuální problémy v dané záležitosti.


Bližší a aktuální informace o přepravě handicapovaných osob v Jihočeském kraji naleznete v tomto odkazu ZDE.


anotace-obloucek-jikord.jpg

DOPRAVA V REŽIMU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI (DO)

DOPRAVNÍ OBSLUZNOST

Zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů definuje dopravní obslužnost jako zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu, především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu.

DO nejen JčK se považuje za součást základních sociálních práv. Dopravní dostupnost, rozsah sítě a přepravní možnosti veřejné linkové autobusové dopravy a železniční osobní dopravy jsou zásadně ovlivněny finančními možnostmi veřejných rozpočtů.


VEŘEJNÁ SILNIČNÍ HROMADNÁ DOPRAVA

LINKOVÁ OSOBNÍ DOPRAVA

Linková osobní doprava je v současné době organizována na 7 provozních oblastí, ve kterých jsou provozovány spoje  smluvních autobusových dopravců (jejich seznam naleznete ZDE). Dopravní obslužnost Jihočeského kraje je zajištěna 314 autobusovými linkami a připbližně 5096 spoji.

 

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA (plnící funkci linkové osobní dopravy)

Informace budou doplněny.


DRÁŽNÍ (ŽELEZNIČNÍ) DOPRAVA

Regionální doprava v závazku veřejné služby je v Jihočeském kraji zajišťována na 16 železničních tratích. Z toho je 7 tratí celostátních a 9 tratí regionálních. Na jedné regionální trati (193 Netolice - Týn nad Vltavou) je provozována pouze příležitostná komerční doprava.
Jihočeský kraj má uzavřené platné smlouvy s dopravci, které naleznete kliknutím ZDE a veřejnoprávní smlouvy se sousedními kraji na zajištění dopravní obslužnosti na mezikrajských tratích.

anotace-obloucek-jikord.jpg

PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 2022 - 2026 S VÝHLEDEM DO ROKU 2035

(březen 2022)

Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje na léta 2022 - 2026 s výhledem do roku 2035 byla předložena ke schválení Zastupitelstvu Jihočeského kraje, které se konalo dne 31. 3. 2022.

Dokument je k dispozici ZDE.


PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 2017 - 2021 S VÝHLEDEM DO ROKU 2030 

(prosinec 2016)

jedná se o zveřejněnou publikaci Plánu dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje na léta 2017 - 2021 s možností výhledu do roku 2030, který uvádí možný stav veřejné dopravy v Jihočeském kraji.

Plán dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje 2017 - 2021 s výhledem do roku 2030 je dostupný ZDE.

Přílohy ZDE.

Tento dokument byl následně schválen Radou Jihočeského kraje, která se konala dne 15. prosince 2016 na základě výpisu usnesení bodu Plán dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje 2017 - 2021 s výhledem do roku 2030.
Usnesení č. 188/2016/RK-3.
 

AKTUALIZACE PLÁNU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NA LÉTA 2012 - 2016

(říjen 2013)

Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje na léta 2012 - 2016 byla schválena Radou Jihočeského kraje, která se konala 19. 12. 2013 na základě výpisu usnesení bodu: Aktualizace dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje na léta 2012 - 2016 Usnesení 1300/2013/RK-30.

Dokument naleznete ZDE.

Přílohy ZDE.


PLÁN DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NA LÉTA 2012 - 2016

(říjen 2011)

Plán dopravní obslužnosti území  na léta 2012 - 2016 byl schválen Radou Jihočeského kraje, která se konala dne 6. 12. 2011 na základě výpisu usnesení bodu č. 17 Usnesení 1067/2011/RK-80

Dokument naleznete ZDE.

Přílohy jsou k nahlédnutí v sídle společnosti JIKORD s. r. o.

anotace-obloucek-jikord.jpg

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI PŘI ROZVOJI DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU NA ŽELEZNICI V RÁMCI ÚZEMNÍHO OBVODU JIHOČESKÉHO KRAJE

Memorandum o spolupráci při rozvoji dopravní infrastruktury a zajištění provozu na železnici v rámci územního obvodu Jihočeského kraje bylo se společností SŽDC, s. o. projednáno v průběhu roku 2014.

Týká se oblasti spolupráce:

investiční akce většího rozsahu,
železničních přejezdů,
nádraží,
železničních zastávek.
Memorandum o spolupráci při rozvoji dopravní infrastruktury a zajištění provozu na železnici v rámci územního obvodu Jihočeského kraje bylo podepsáno oběma zúčastněnými stranami dne 26. srpna 2014 v Českých Budějovicích.

Dokument je k dispozici ZDE.


MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ V RÁMCI ÚZEMNÍHO OBVODU JIHOČESKÉHO KRAJE

Memorandum o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Jihočeského kraje bylo se společností ČD a. s. projednáváno ve 2. polovině roku 2013.

Týká se oblastí spolupráce:

při dopravní obslužnosti,
při projednávání železniční infrastruktury,
v oblasti majetkového vypořádání,
výchovy a vzdělávání.

Toto Memorandum o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Jihočeského kraje nahrazuje dokument uzavřený dne 17. června 2005 ve Vyšším Brodě a bylo podepsáno oběma zúčastněnými stranami dne 6. února 2014 v Písku.

Dokument je k dispozici ZDE.

memorandum-o-spolupraci-v-zeleznicni-doprave-6-2-2014-v-pisku.JPG

PÁR VĚT O NÁS

I think that education is essntial part of our life. And it's important to get all materials and help, so I go here if I have some difficulties. It's good that I can askto write me an assignment and get excellent result. In any case, I have the possibility to get new knowledge.

Jaké jsou výhody hraní v online kasinu netbet?

Jednou z hlavních výhod hraní v online kasinech, jako je NetBet, je to, že hráči mohou využívat mnohem širší nabídku her než v běžném fyzickém kasinu. NetBet nabízí hry od některých z největších a nejlepších poskytovatelů softwaru v oboru, včetně Microgaming, Playtech a IGT, takže si hráči mohou užít http://gbetcasino.loxblog.com/post/2 vše od klasických stolních her, jako je blackjack a ruleta, až po moderní video automaty se zajímavými bonusovými funkcemi.

Naším hlavním cílem je zajištění dopravní obslužnosti (DO) veřejnou dopravou
v souladu s legislativou EU, ČR a příslušnými rozhodnutími samosprávy kraje.
Jedním z cílů je příprava a postupné zavádění integrovaného dopravního systému kraje.
Při postupné realizaci také jeho organizace a řízení.
Jednou z priorit společnosti je i kontrolní činnost.
Věříme, že zde postupně naleznete veškeré informace, které budou mít souvislost s dopravní obslužností v našem kraji.

Šťastnou cestu!